Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Základní údaje

 

Dodavatel:
Pod ochrannou známkou DRVOŠTĚP® prodává na vlastní účet více podnikatelů, kteří jsou vždy identifikování na účtence.

 

Práva a povinnosti prodávajících a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami. Pokud nejsou výslovně upraveny, řídí se příslušnými ustanoveními zákona číslo 40/1964Sb, Občanským zákoníkem, jakož i předpisy souvisejícími, zákonem číslo 513/1991Sb a Obchodním zákoníkem, jakož i předpisy souvisejícími.

 


Popis produktu (palivové dřevo)


Prodejní jednotka

1. PRMS = prostorový metr sypaný
Prostor objemu 1 m3, ve kterém jsou volně nasypaná polínka
2. Woodbagy
1 Woodbag obsahuje 1,6 prms dřeva.
Dříví ve woodbagu v závislosti na skladovacích podmínkách velmi rychle vyschne, za 6-8 měsíců je připraveno k topení s optimální vlhkostí pod 20%. Ideální je uskladnění na slunci, ve volném přístřešku s přikrytím shora proti přímému dešti.

 


Další informace o produktu

Polínka dřeva jsou dlouhá přibližně 25, 33 nebo 50 cm, stěpná hrana je různých velikostí podle průměru klád, ze kterých je štípáno
1 prms obsahuje třísky v objemu 3 kyblíky (asi 40 litrů), které jsou zapadané v mezerách a nejsou na úkor obsahu polínek. Naši zákazníci jsou rádi, mohou třísky použít na podpal. Gratis a bez sekání, nebo nákupu třísek zvlášť!
Při štípání vznikají kratší polena, kvůli tomu, že poslední kousky klády při štípání musejí být kratší. V jednom prms se tedy vyskytuje zhruba do 10% kratších kousků, některá polena jsou zakřivená.
Pokud dřevo prodáváme jako suché, dochází vlivem seschnutí ke zmenšení objemu čerstvého dřeva asi o 9-12%. Toto množství vám ale ubyde, i když si čerstvé dřevo vysušíte doma.

 

Objednávka zboží

 

K objednání zákazník vybere druh palivového dřeva a objedná jej na mailové adrese objednavka@drvostep.eu, telefonicky na čísle 730 578 888 či pomocí formuláře na internetové stránce https://drvostep.eu/objednavka.html. Objednávka dále slouží k rezervaci palivového dřeva a organizaci dopravy na místo určení. Objednávka je oboustranně závazná po potvrzení ze strany dodavatele.
Pokud zákazník zruší závaznou objednávku, má dodavatel právo na náhradu přiměřených nákladů, například za dopravu a manipulaci. V případě dlouhodobé rezervace nebo uskladnění se hradí skladné a odečítá se od přijaté zálohy.

 

 

Dodací lhůta

 

Objednané palivové dřevo bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době, obvykle v rozmezí 1-2 týdnů, konkrétní termín bude vždy dohodnut telefonicky.

 

Platba

  • osobně při dodávce zboží, a to vždy před složením dřeva
  • převodem na účet před dodávkou
  • ceny jsou konečné, nejsem plátc DPH.

Podmínky dodání zboží

 

Dodáním sypaného krbového dřeva se rozumí pouze sklopení z auta. Skládání do dřevníku se účtuje zvlášť. Cena dopravy obsahuje složení sklopením před domem na udané adrese v celkové délce 15 minut. Další čas je zpoplatněn sazbou 50 Kč za 15 minut. Dohodneme při potvrzení objednávky, nebo na místě.
Jezdíme pouze po zpevněných komunikacích – ne po polních cestách, kde hrozí zapadnutí.

Další dovoz terénním vozíkem je účtován zvlášť.

 

Zákazník je povinen zajistit volné místo pro složení dřeva podle rozměrů jednotlivých vozidel.

Pokud nebude místo dostupné po zpevněné trase nebo nebude-li na místě zajištěn dostatečný prostor pro složení, má dodavatel právo na náhradu přiměřených nákladů za dopravu a manipulaci.

 

ROZMĚRY VOZIDEL
◾Nákladní automobil s kontejnerem: délka 7,5 m + 3,5 m na vysypání dřeva (celkem 11 m)- šířka 2,58 m – výška 3,9 m
◾Při skládání rukou se šířka vozu zvýší o cca 2m pro zapatkování – viz video
◾Terénní vozík s naloženým Woodbagem: délka 1,7m – šířka 1,7 m – výška 1,6 m
◾Osobní automobil s přívěsným vozíkem: délka 7,5 m + 3,5 m na vysypání dřeva (celkem 11 m) – šířka 1,9 m – výška 2,5 m
Zákazník si dodávku zkontroluje vždy při převzetí. Pokud je zjištěn nesoulad mezi deklarovaným množstvím či kvalitou dodávky krbového dřeva, je zákazník povinen tyto závady ihned nahlásit řidiči a spolu s ním vyhotovit záznam o reklamaci a pořídit fotografie závad. Na základě vyhotovené dokumentace bude reklamace řešena. Podpisem dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží, stvrzuje dodávku objednaného zboží a jeho kvalitu.
Na pozdější reklamace nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Skryté vady je povinen odběratel ohlásit nejpozději druhý den po dodávce.
U zboží označeného titulkem akce, novinky nebo výprodej je stav platný do vyprodání zásob nebo do odvolání.

 

Ochrana osobních údajů

 

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího. Objednáním kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek
V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

 

V Brně dne 1.8.2017